Regulamin hali sportowej w IV LO im. H. Sienkiewicza

1.     Hala sportowa jest obiektem IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

2.      Hala sportowa podzielona jest na :

·         płytę główną z widownią

·         bieżnię lekkoatletyczną

·         salę tenisa stołowego

·         salę fitness/siłownię

3.      Hala sportowa otwarta jest:

·         od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 22.00

4.      W godzinach 7.45 - 16.00 z hali korzystają uczniowie IV LO.

5.      W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym zgodnie z umowami.

6.      Korzystanie z hali odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora IV LO.

7.      Z hali sportowej korzystać mogą:

·         grupy zorganizowane

·         dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

·         kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

·         zakłady pracy, instytucje, organizacje

·         osoby fizyczne

·         dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

·         osoby uczestniczące oraz kibice - wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

8.      Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

·         których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających

·         z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9.      Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

·         pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

·         założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)

·         zakładanie i zdejmowanie obuwia biegowego tzw. „kolce” wyłącznie na terenie bieżni

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali

·         utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych

·         podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

10.   Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

·         palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

·         wnosić i używać sprzętu niesportowego.

11.  W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12.   Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę od momentu wejścia, do opuszczenia przez grupę terenu obiektów sportowych.

13.   Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14.   Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15.   Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

16.   Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

17.   Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

18.   W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

19.   Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

20.   Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części hali.

21.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

22.   Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

23.   Zasady korzystania z siłowni określa odrębny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

24.   W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

f t g