Cennik usług Obiektów Sportowych

 IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Al. NMP 56

42-200 Częstochowa

 

Rodzaj usługi

Cena zł brutto za 60 minut

Kluby sportowe oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Pozostałe osoby prawne i fizyczne

I. Najem dużej sali sportowej na treningi i zajęcia rekreacyjne

 

- Cała

100,00

123,00

     - Połowa

55,00

65,00

II. Najem sali gimnastycznej na treningi i zajęcia rekreacyjne

67,00

82,00

III. Najem bieżni lekkoatletycznej

 

65,00

80,00

IV. Najem siłowni

 

60,00

73,00

V. Najem sali do tenisa stołowego

 

40,00

50,00

VI. Bilety wstępu:

 

 

tenis stołowy

5,00

siłownia

bieżnia lekkoatletyczna

VII. Karnet wstępu 10 wejść:

 

tenis stołowy

45,00

siłownia

bieżnia lekkoatletyczna

IX. Imprezy o szczególnym znaczeniu dla Miasta

Częstochowy zaakceptowane do realizacji

przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę

nieodpłatne

 
Dokument opracowany przez kierownika obiektów sportowych IV LO w oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 916.2016 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 4 maja 2016.

 

Regulamin hali sportowej w IV LO im. H. Sienkiewicza

1.     Hala sportowa jest obiektem IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

2.      Hala sportowa podzielona jest na :

·         płytę główną z widownią

·         bieżnię lekkoatletyczną

·         salę tenisa stołowego

·         salę fitness/siłownię

3.      Hala sportowa otwarta jest:

·         od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 22.00

4.      W godzinach 7.45 - 16.00 z hali korzystają uczniowie IV LO.

5.      W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym zgodnie z umowami.

6.      Korzystanie z hali odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora IV LO.

7.      Z hali sportowej korzystać mogą:

·         grupy zorganizowane

·         dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

·         kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

·         zakłady pracy, instytucje, organizacje

·         osoby fizyczne

·         dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

·         osoby uczestniczące oraz kibice - wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

8.      Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

·         których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających

·         z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9.      Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

·         pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

·         założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)

·         zakładanie i zdejmowanie obuwia biegowego tzw. „kolce” wyłącznie na terenie bieżni

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali

·         utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych

·         podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

10.   Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

·         palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

·         wnosić i używać sprzętu niesportowego.

11.  W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12.   Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę od momentu wejścia, do opuszczenia przez grupę terenu obiektów sportowych.

13.   Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14.   Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15.   Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

16.   Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

17.   Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

18.   W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

19.   Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

20.   Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części hali.

21.   Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

22.   Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

23.   Zasady korzystania z siłowni określa odrębny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

24.   W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

REGULAMIN SIŁOWNI  IV LO IM. H. SIENKIEWICZA


1. Siłownia czynna jest w godzinach otwarcia hali sportowej IV LO im. H. Sienkiewicza.
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.
3. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
4. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
5. Grupy szkolne i zorganizowane mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna/instruktora/nauczyciela wychowania fizycznego, który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodziców lub prawnego opiekuna.
7. Każdy korzystający z siłowni ma obowiązek przebrać się w ubranie sportowe i buty treningowe w szatni wskazanej przez obsługę hali.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie w recepcji.
9. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
10. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
11. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
14. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą zostać wyproszone z siłowni.
16. W przypadku złamania lub zgubienia klucza do szafki w szatni należy uiścić opłatę w wysokości 20 złotych.

f t g