REGULAMIN SIŁOWNI  IV LO IM. H. SIENKIEWICZA


1. Siłownia czynna jest w godzinach otwarcia hali sportowej IV LO im. H. Sienkiewicza.
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.
3. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
4. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
5. Grupy szkolne i zorganizowane mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna/instruktora/nauczyciela wychowania fizycznego, który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodziców lub prawnego opiekuna.
7. Każdy korzystający z siłowni ma obowiązek przebrać się w ubranie sportowe i buty treningowe w szatni wskazanej przez obsługę hali.
8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie w recepcji.
9. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
10. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
11. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
14. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą zostać wyproszone z siłowni.
16. W przypadku złamania lub zgubienia klucza do szafki w szatni należy uiścić opłatę w wysokości 20 złotych.

f t g